ห้องเรียนและรายวิชา
ห้องเรียน

มะพร้าวทับสะแก เป็นมะพร้าวที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงอำเภอบางสะพานน้อย ห้องเรียนของหลักสูตร เป็นผลจากการเลือกชุมชนท่องเที่ยวที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวในอำเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย และมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน และใช้มะพร้าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ห้องเรียนบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. ห้องเรียนบ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดให้ทั้ง 4 ชุมชน เป็นห้องเรียนของหลักสูตร จำนวน 4 ห้อง และมีห้องที่ 5 เป็น ห้องเรียนรวม ที่ไม่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ชุมชน แต่ใช้การรวมผู้นำของทั้ง 4 ชุมชน มาร่วมให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของมะพร้าว

รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร มีทั้งสิ้น จำนวน 14 รายวิชา เป็นรายวิชาที่ได้จากการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของทั้ง 4 ชุมชน ที่จะสะท้อนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการใช้มะพร้าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจาก องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับมะพร้าวมีเป็นจำนวนมาก และในแต่ละชุมชนก็มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมือนกัน เช่น การทำแกงเหมงพร้าว มีทำกันทุกชุมชน บางส่วนคล้ายกัน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หลายชุมชนดำเนินการแต่ก็มีความต่างกันในรายละเอียด บางส่วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ระบบปิ่นโตจากครัวเรือน แทนที่จะเป็นอาหารชุด องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ถูกเลือกให้กระจายไปในทั้ง 4 ชุมชน จำนวน 13 รายวิชา และรายวิชาที่ 14 เป็นรายวิชาที่รวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของทั้ง 4 ชุมชน โดยผู้นำของทั้ง 4 ชุมชน

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา เป็นผู้นำชุมชนทั้ง 4 ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละชุมชน ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในคลิปวีดีโอตามอาชีพที่แต่ละท่านทำ บางรายวิชามีผู้บรรยายท่านเดียว ในขณะที่บางรายวิชามีผู้บรรยายหลายท่าน โดยเฉพาะรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน มีผู้นำของแต่ละชุมชนทั้ง 4 ท่านร่วมบรรยาย ทุกท่านเป็นคนในชุมชนมีที่ภูมิลำเนาในชุมชนท่องเที่ยวของแต่ละห้องเรียน

ห้องเรียนชุมชน

ประกอบไปด้วยห้องเรียนชุมชน 4 ชุมชน ที่ได้เลือกจาก คุณสมบัติการเป็นชุมชนที่มีการ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าว เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ อำเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Photo
ห้องเรียนบ้านหินเทิน

ห้องเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่

ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องเรียนบ้านม้าร้อง

ห้องเรียนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ตำบลพงศประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน

ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องเรียนรวม

ห้องเรียนรวม เป็นการรวมทั้ง 4 ชุมชน ไว้ในห้องเดียวกัน