ห้องเรียนบ้านหินเทิน

ห้องเรียนบ้านหินเทิน

บ้านหินเทิน เป็นชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่มาของชื่อชุมชนจากก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนผาหินโดดเด่นราวกับมีใครนำไปวางไว้ สามารถมองเห็นได้แต่ไกล อยู่บนเขาทางด้านทิศตะวันตกของชุมชน เมื่อเดินทางเข้ามาในชุมชนจะเห็นหินก้อนนี้เป็นจุดสังเกต เป็นที่มาของชื่อบ้านหินเทิน พื้นที่ชุมชนด้านตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาตะนาวศรี ตอนกลางเป็นที่ราบลาดเทจากตะวันตกไปตะวันออก และเป็นแปลงปลูกมะพร้าวกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ สภาพโดยทั่วไปร่มรื่น ประชากรมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าว เช่น การทำแปลงปลูกมะพร้าวจำหน่ายผลมะพร้าว การทำล้งมะพร้าว การทำมะพร้าวขาว การทำผลิตภัณฑ์มะพร้าวสกัดเย็น การทำน้ำตาลมะพร้าว และการเลี้ยงผึ้งโพรงช่วยผสมเกสรมะพร้าวและเอาน้ำผึ้ง โดยผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ และนำการประกอบอาชีพทั้งที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวและอาชีพอื่นๆ ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวมาเป็นกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในห้องเรียนบ้านหินเทินประกอบด้วย 3 รายวิชา ที่เลือกจากฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวของชุมชน ได้แก่
1. วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง
2. วิชาทำน้ำตาลมะพร้าว
3. วิชาร้อยเรียงกะลามะพร้าว

เข้าสู่ห้องเรียน

picture

ห้องเรียน

1. วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง

picture

ห้องเรียน

2. วิชาทำน้ำตาลมะพร้าว

picture

ห้องเรียน

3. วิชาร้อยเรียงกะลามะพร้าว