ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่

ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่

บ้านทุ่งประดู่ เป็นชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่มาของชื่อชุมชนจากในชุมชนเคยมีต้นประดู่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นประดู่แดง ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลออกดอกบานเต็มต้นช่วยสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับชุมชน ปัจจุบันยังมีต้นประดู่หลายต้นให้ชมอยู่ในวัดทุ่งประดู่ ชุมชนใช้ต้นประดู่เป็นสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับชื่อชุมชนและเป็นที่มาของชื่อบ้านทุ่งประดู พื้นที่ชุมชนด้านตะวันออกเป็นแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประชากรจึงมีอาชีพทำการประมง จับสัตว์น้ำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทะเล ส่วนทางด้านในห่างจากชายฝั่งเป็นพื้นที่การเกษตร มีแปลงปลูกมะพร้าวและพืชอื่นๆ ด้วย ประชากรในพื้นที่ด้านในจึงมีอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้ง การปลูกมะพร้าวด้วย ซึ่งในชุมชนมีการปลูกมะพร้าวหลายสายพันธุ์ แต่ที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก “มะพร้าวนกคุ้ม” โดยในชุมชนทุ่งประดู่มีผู้รู้ของชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจความเป็นมาเชิงพฤษศาสตร์ของมะพร้าวเป็นอย่างดี และในวิถีปัจจุบันคนในชุมชนยังใช้มะพร้าวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสืบทอดกันมาจากอดีต ซึ่งในห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่ประกอบด้วย 3 รายวิชา ที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสวนมะพร้าวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ได้แก่

1. วิชาพงศาวดารมะพร้าว
2. วิชามะพร้าวในชีวิตประจำวัน
3. วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์

เข้าสู่ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่

picture

ห้องเรียน

1. วิชาพงศาวดารมะพร้าว
picture

ห้องเรียน


2. วิชามะพร้าวในชีวิตประจำวัน
picture

ห้องเรียน

3. วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์