ห้องเรียนรวม

ห้องเรียนรวม

ห้องเรียนรวม ห้องเรียนรวม ไม่ได้เป็นห้องเรียนในชุมชน แต่เป็นการรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านหินเทิน บ้านทุ่งประดู่ บ้านม้าร้อง และบ้านทุ่งสะท้อน โดยให้ผู้นำชุมชนและผู้นำการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้สิ่งที่เป็นไปและความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชน ซึ่งห้องเรียนรวมประกอบด้วย 1 รายวิชา ได้แก่วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน

เข้าสู่ห้องเรียนรวม

picture

ห้องเรียน

1. วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน