ห้องเรียนบ้านม้าร้อง

ห้องเรียนบ้านม้าร้อง

บ้านม้าร้อง เป็นชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่มาของชื่อชุมชนจากเรื่องเล่าความเป็นมาของชุมชนที่เคยเป็นพื้นที่ที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้นำทัพมาปราบพวกโจร ม้าของท่านเจ้าพระยาได้หายไป ออกตามหาอย่างไรก็ไม่เจอ ได้ยินเพียงเสียงม้าร้องที่ดังออกมาจากเขาลูกนี้ จึงขนานนามเขาลูกนี้ว่าเขาม้าร้อง และเขาลูกนี้ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพื้นที่ชุมชนจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านม้าร้อง พื้นที่ชุมชนด้านตะวันออกเป็นแนวเขาม้าร้อง มีถ้ำอยู่เป็นจำนวนมาก มีถ้ำน้ำทิพย์ ที่ทางราชการนำน้ำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ และมีหินรูปม้าในถ้ำด้วย พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบมีแปลงมะพร้าวกระจายตัวอยู่ทั่วไป ประชากรจึงมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าว โดยบ้านม้าร้องมีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งใช้สิ่งที่มีในชุมชนมาทำเป็นกิจกรรมได้อย่างชาญฉลาด เช่น การให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้การทำล้งมะพร้าว และแทรกด้วยกิจกรรมการแข่งขันโยนมะพร้าวลงห่วง รวมทั้ง การบริการอาหารและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งในห้องเรียนบ้านม้าร้องประกอบด้วย 3 รายวิชา ที่เลือกจากกิจกรรมและการประกอบการที่ทำให้บ้านม้าร้องเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

1. วิชานันทนาการมะพร้าว
2. วิชาการจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว
3. วิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว

เข้าสู่ห้องเรียน

picture

ห้องเรียน

1. วิชานันทนาการมะพร้าว
picture

ห้องเรียน

2. วิชาการจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว
picture

ห้องเรียน

3. วิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว