ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน

ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน

บ้านทุ่งสะท้อน เป็นชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่มาของชื่อชุมชนจากเดิมที่มีพื้นที่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ เคยมีต้นกระท้อนป่าขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ จึงได้ชื่อว่าบ้านทุ่งกระท้อน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อชุมชนเป็นบ้านทุ่งสะท้อนในปัจจุบัน ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนปลูกมะพร้าวกันทุกบ้าน และมีศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม100พันมะพร้าวไทย ที่เน้นแปรรูปมะพร้าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการกำหนดราคามะพร้าว ในขณะเดียวกันอาชีพชาวสวนมะพร้าวที่สืบทอดทำกันมากว่า 70 ปี ยังคงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับมะพร้าวผสมผสานกับการใช้ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าวได้อย่างลงตัว ปัจจุบันยังสามารถเห็นวิถีการใช้ลิงเก็บมะพร้าวและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับมะพร้าวรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อนประกอบด้วย 4 รายวิชา ที่เลือกจากอาชีพของคนในชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่

1. วิชาล้งมะพร้าว
2. วิชาเทคโนโลยีชาวบ้านสวนมะพร้าว
3. วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าว
4. วิชาเมนูมะพร้าว

เข้าสู่ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน

picture
ห้องเรียน

1. วิชาล้งมะพร้าว

picture

ห้องเรียน

2. วิชาเทคโนโลยีชาวบ้านสวนมะพร้าว
picture

ห้องเรียน

3. วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าว
picture

ห้องเรียน

4. วิชาเมนูมะพร้าว