หมวดที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว 4 ชั่วโมง
2. กลุ่มวิชาชีพมะพร้าว 12 ชั่วโมง
3. กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว 10 ชั่วโมง
4. กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าว 4 ชั่วโมง

ห้องเรียน

ประกอบไปด้วยห้องเรียนชุมชน 4 ชุมชน ที่ได้เลือกจากคุณสมบัติการเป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่อำเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่

01 ห้องเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
02 ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
03 ห้องเรียนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
04 ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
05 05 ห้องเรียนรวม เป็นการรวมทั้ง 4 ชุมชนไว้ในวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน

รายวิชา

01 กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว (4 หน่วยกิต)
010201 วิชาพงศาวดารมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่) 2(2-0-4)
010202 วิชามะพร้าวในชีวิตประจำวัน (ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่) 2(2-0-4)
02 กลุ่มวิชาชีพมะพร้าว (12 หน่วยกิต)
020401 วิชาล้งมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน) 2(2-0-4)
020402 วิชาเทคโนโลยีชาวบ้านสวนมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน) 2(2-0-4)
020403 วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าว (ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน) 2(2-0-4)
020104 วิชาทำน้ำตาลมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านหินเทิน) 2(2-0-4)
020105 วิชาร้อยเรียงกะลามะพร้าว (ห้องเรียนบ้านหินเทิน) 2(2-0-4)
020106 วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง (ห้องเรียนบ้านหินเทิน) 2(2-0-4)
03 กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว (10 หน่วยกิต)
030201 วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์ (ห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่) 2(2-0-4)
030302 วิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านม้าร้อง) 2(2-0-4)
030403 วิชาเมนูมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน) 2(2-0-4)
030304 วิชาการจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว (ห้องเรียนบ้านม้าร้อง) 2(2-0-4)
030305 วิชานันทนาการมะพร้าว (ห้องเรียนบ้านม้าร้อง) 2(2-0-4)
04 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน (4 หน่วยกิต)
040501 วิชาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีพร้าวโดยชุมชน (ห้องเรียนรวม) 4(4-0-8)

แผนการศึกษาเรียนรู้

แนะนำให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้เรียงลำดับกลุ่มวิชา ดังนี้

01 กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
02 กลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
03 กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว
04 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนและสามารถศึกษาเรียนรู้รายวิชาที่อยู่ภายในแต่ละกลุ่มก่อนหลังได้ตามอัธยาศัย

การจัดรหัสและหน่วยกิตรายวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กำหนดด้วยตัวเลข 6 หลัก ดังนี้
กลุ่มวิชา

แนะนำให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้เรียงลำดับกลุ่มวิชา ดังนี้

01 กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
02 กลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
03 กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว
04 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน

ห้องเรียน

01 บ้านหินเทิน
02 บ้านทุ่งประดู่
03 บ้านม้าร้อง
04 บ้านทุ่งสะท้อน

ลำดับในแต่ละกลุ่มวิชา เรียงลำดับ 01-02-03.....

การกำหนดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน จะกำหนดเป็นตัวเลขตามรหัส ที่มีความหมายดังนี้คำอธิบายรายวิชา

วิชาบังคับก่อน

ควรศึกษาเรียนรู้ตามลำดับกลุ่มวิชาที่ 01 ถึง กลุ่มวิชาที่ 04 ส่วนลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา สามารถเลือกศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ

รายวิชา

01 กลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว (4 หน่วยกิต)

010201 วิชาพงศาวดารมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาการปรากฏมะพร้าวในประเทศไทย พฤกษศาสตร์มะพร้าวไทย การปลูกและบำรุงต้นมะพร้าว

010202 วิชามะพร้าวในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : ไม่มี
ประโยชน์ของมะพร้าวจากรากถึงยอด การนำมะพร้าวจากสวนมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การเลือกผลมะพร้าว สอยมะพร้าว ปลอกมะพร้าว การคั้นน้ำกะทิ และการใช้กะทิในอาหาร


02 กลุ่มวิชาชีพมะพร้าว (12 หน่วยกิต)

020401 วิชาล้งมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
การนำผลมะพร้าวลงจากต้นมะพร้าว การลำเลียงมะพร้าวจากสวนมายังล้งมะพร้าว การจัดการล้งมะพร้าว การรับซื้อและการจัดการผลมะพร้าว การขายและขนถ่ายผลมะพร้าว


020402 วิชาเทคโนโลยีชาวบ้านสวนมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
เครื่องมือประจำกายชาวมะพร้าว เครื่องมือเก็บผลมะพร้าว เครื่องมือจัดการผลมะพร้าว เครื่องจักรเครื่องยนต์ในกระบวนการจัดการผลมะพร้าว


020403 วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
กระบวนการจัดการผลมะพร้าวให้เกิดสิ่งเหลือใช้น้อยที่สุด การสกัดน้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการจัดการผลมะพร้าว


020104 วิชาทำน้ำตาลมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
การเตรียมตัวตามขั้นตอนการเก็บน้ำตาลมะพร้าว การเก็บน้ำตาลมะพร้าว เครื่องมือและอุปกรณ์ การรวบรวมน้ำตาลมะพร้าว เตามะพร้าว และการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว


020105 วิชาร้อยเรียงกะลามะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว
การจัดการกะลามะพร้าว วัสดุกะลามะพร้าวพร้อมนำไปประดิษฐ์สิ่งของ การประดิษฐ์ ประดอยร้อยเรียงกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกะลามะพร้าว


020106 วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานมะพร้าว การเตรียมบ้านผึ้ง ฤดูกาลการสะสมน้ำผึ้ง ชุดแต่งกายและเครื่องมือการจัดการรังผึ้ง การเก็บน้ำผึ้ง รสชาติและสรรพคุณของน้ำผึ้งในสวนมะพร้าว


03 กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว (10 หน่วยกิต)

030201 วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน: วิชากลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
การทำคาราเมลมะพร้าว การผสมเครื่องดื่มจากคาราเมลมะพร้าว ศิลปะบนมะพร้าว วัสดุงานศิลปะบนมะพร้าว การใช้มะพร้าวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

030302 วิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
การนำมะพร้าวมาประกอบอาหาร เมนูคาวแนะนำ แกงเหมงพร้าว เมนูหวานแนะนำ ข้าวเหนียวกวน เมนูอาหารใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน


030403 วิชาเมนูมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
การนำมะพร้าวมาประกอบอาหาร เมนูคาวแนะนำ แกงเหมงพร้าว เมนูหวานแนะนำ ข้าวเหนียวกวน เมนูอาหารใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน


030304 วิชาการจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
การจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว สำรับปิ่นโตจากครัวชาวบ้าน ความหลากหลาย และข้อดีของอาหารปิ่นโต การใช้อาหารปิ่นโตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน


030305 วิชานันทนาการมะพร้าว 2(2-0-4)
วิชาแนะนำก่อน : วิชากลุ่มวิชาชีพมะพร้าว
การดัดแปลงการประกอบอาชีพมะพร้าวมาเป็นเกมการละเล่น การโยนมะพร้าวลงห่วง การแข่งขูดมะพร้าว การใช้นันทนาการมะพร้าวส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน


04 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าว (4 หน่วยกิต)

040501 วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน 4(4-0-8)
วิชาแนะนำก่อน: วิชากลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว การดำเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แรงบันดาลใจ จุดเด่น ความน่าสนใจ และข้อเสนอแนะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินเทินการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งประดู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม้าร้อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ชื่อ นามสกุล ของผู้ดำเนินการหลักสูตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร
1. ดร.นิภารัตน์ สายประเสริฐ อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. นายดนัย วินัยรัตน์ อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานหลักสูตร
1. นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิทยากรประจำหลักสูตร
1. วิทยากรประจำห้องเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1.1 นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน
 1.2 นายมารุต หมั่นทองสุขพร สารวัตกำนัน วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง
 1.3 นางประกายฟ้า ฤทธิ์สารพิทักษ์ ผู้ประสานงานฐานเรียนรู้ร้อยเรียงกะลามะพร้าวบ้านหินเทิน วิชาร้อยเรียงกะลามะพร้าว
 1.4 นายพนม อยู่สุข เจ้าของผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านหินเทิน วิชาเลี้ยงผึ้งโพรง
 1.5 นายสายันต์ ถ้วยทองเจ้าของผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าวบ้านหินเทิน วิชาทำน้ำตาลมะพร้าว

2. วิทยากรประจำห้องเรียนบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2.1 นายวิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ วิชาพงศวดารมะพร้าว
 2.2 นางสาวสุวลี เสรีวัฒนาชัย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ วิชามะพร้าวในชีวิตประจำวัน
 2.3 นายวิบูรณ์ บุญลบ เจ้าของและผู้ประกอบการสวนมะพร้าวลุงบูรณ์ทับสะแก วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์

3. วิทยากรประจำห้องเรียนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3.1 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง วิชานันทนาการมะพร้าว
 3.2 นายมาณพ ทองมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ หมู่ 4 บ้านม้าร้อง วิชาการจัดการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว
 3.3 นายพินิจ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านม้าร้องวิชาโฮมสเตย์ถิ่นมะพร้าว วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์

4. วิทยากรประจำห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อนหมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4.1 นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งสะท้อน วิชาเมนูมะพร้าว
 4.2 นายบัณฑูร เทพบัณฑิต ประธานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแปลงใหญ่บางสะพานน้อย วิชาเทคโนโลยีชาวบ้านสวนมะพร้าว
 4.3 นายศุภมิตร ไพพิเชษฐ ผู้ประกอบการล้งมะพร้าว วิชาล้งมะพร้าว
 4.4 นายธนิต เทพบัณฑิต ประธานวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์มะพร้าว
 4.5 นางอุทัย หอมหวล เจ้าของผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์สวนหอมหวล วิชาเมนูมะพร้าว

5. วิทยากรประจำห้องเรียนรวม วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน
 5.1 นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ วิชาเมนูมะพร้าว
 5.2 นายวิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่
 5.3 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง
 5.4 นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งสะท้อน