หมวดที่ 4 การประเมินผลการศึกษาเรียนรู้

การประเมินผลรายวิชา

ในแต่ละรายวิชาจะมี 3 ส่วนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ส่วนของเนื้อหาที่เป็นข้อมูลเอกสาร ส่วนที่เป็นคลิปวีดีโอ และส่วนของแบบทดสอบ ใช้การประเมินผลรายวิชาด้วยแบบทดสอบของแต่ละรายวิชา เป็นการนำเนื้อหาจากทั้งสองส่วนแรก มาสร้างเป็นแบบทดสอบ ให้อยู่ในส่วนที่สาม เพื่อเป็นการทดสอบระดับความเข้าใจของผู้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน ในแบบทดสอบของแต่ละรายวิชาจะเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ผู้ศึกษาเรียนรู้จะศึกษาเรียนรู้และทำแบบทดสอบในทุกรายวิชา เมื่อผู้เรียนรู้ทำแบบทดสอบรายวิชาจะได้รับคะแนนของแต่ละรายวิชา ซึ่งผู้ศึกษาเรียนรู้จะสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถเข้าไปทบทวนความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและคลิปวีดีโอซ้ำได้ เมื่อได้คะแนนเป็นที่พอใจแล้ว จึงไปเริ่มศึกษาเรียนรู้และทำแบบทดสอบในรายวิชาต่อไป จนครบทุกรายวิชา

การประเมินผลรายวิชาตลอดหลักสูตร

ผู้ศึกษาเรียนรู้ต้องเรียนรู้ครบทุกรายวิชา เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกวิชา จะรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละรายวิชาเป็นคะแนนรวมตลอดหลักสูตร ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้รับคะแนนมากกว่า ร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด ถือว่าผ่านการศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สามารถรับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าผู้ศึกษาเรียนรู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และมีโอกาสในการนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเลือกเนื้อหาหลักอื่นๆ แทนมะพร้าวเพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไป