หลักสูตรท้องถิ่นออนไลน์

การจัดการการท่องเที่ยว
วิถีพร้าวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรท้องถิ่นออนไลน์ การจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปรับปรุงมาจากความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้มะพร้าวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ปรากฏในชุมชนท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอทับสะแก บางสะพาน และบาง สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบโดยความเห็นชอบร่วมกัน ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกับแนวทางการจัดการหลักสูตรโดย โครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหลักสูตรสาธารณะ เข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน
ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ปิดหน้าลงทะเบียน